Słownik HR — jakie pojęcia trzeba znać?

[:pl]

Dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi HR w dzisiejszym świecie odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu firm. Jednak dla wielu osób, nie tylko tych spoza branży HR, terminy i pojęcia związane z tą dziedziną mogą być niejasne. W dzisiejszym artykule zapraszamy do poznania pojęć HR, które kształtują dzisiejszą rzeczywistość zarządzania personelem. Co oznacza HR? Słownik HR — jakie…

słownik HR
[:]

SPIS TREŚCI


Co oznacza HR (human resources)?

HR to skrót od angielskiego terminu «Human Resources,» co w języku polskim oznacza «Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.» Jest to dziedzina działalności związana z zarządzaniem pracownikami w organizacji. Te pojęcia są często używane zamiennie. Słowo zasoby ludzkie wywodzi się z nauk społecznych i oznacza siłę roboczą. Drugie słowo HR (częściej używane) dotyczy bardziej zarządzania i odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji.

Dział HR (zasoby ludzkie) — czym się zajmuje w firmie?

Dział HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) ma za zadanie dbać o ludzi pracujących w organizacji, zapewniać im wsparcie, kształtować korporacyjną kulturę organizacyjną i pracować nad strategiami pozyskiwania i utrzymania odpowiednich pracowników. To ważna funkcja w każdej firmie, ponieważ ludzie są kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji.

W skrócie HR to obszar zajmujący się zarządzaniem personelem i tworzeniem warunków pracy sprzyjających osiągnięciu celów organizacji oraz rozwoju pracowników. Główne obszary zainteresowania HR obejmują rekrutację, selekcję, szkolenie, rozwój, ocenę pracowników, zarządzanie wynagrodzeniem, relacje pracownicze oraz wiele innych aspektów związanych z personelem.

Obowiązki pracowników działów HR

Pracownicy działu HR mają wiele różnorodnych obowiązków, które obejmują szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem personelem w organizacji. W zależności od rodzaju branży, obowiązki mogą być różne. Jakie są najczęstsze obowiązki pracowników działu HR?

 • zarządzanie procesami rekrutacyjnymi (selekcja kandydatów itp.)
 • działania employer branding
 • szkolenia i rozwój
 • zarządzanie benefitami pracowniczymi
 • zarządzanie wynagrodzeniami i korzyściami pracowniczymi
 • zarządzanie relacjami pracowniczymi
 • badania satysfakcji pracowników
 • wsparcie pracowników
 • organizacja eventów pracowniczych
 • prowadzenie komunikacji wewnętrznej
 • opracowywanie analiz, raportów, prezentacji
słownik hr

Słownik HR — jakie pojęcia trzeba znać?

Słownik HR to zbiór kluczowych pojęć i terminów związanych z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi. Jakie są najbardziej popularne słowa HR?

Assessment Center

To metoda oceny kompetencji pracowników lub kandydatów na dane stanowiska pracy. Wykorzystuje się różne techniki, takie jak odgrywanie scenek, testy psychologiczne, symulacje, indywidualne ćwiczenia i testy psychologiczne. Wykwalifikowane osoby obserwują potencjalnych lub aktualnych pracowników, aby sprawdzić, jak sobie poradzą w różnych sytuacjach.

Adaptive learing

Strategia edukacyjna, która wykorzystuje technologie, sztuczną inteligencję i analizę danych, aby dostosować proces nauki do indywidualnych potrzeb, umiejętności i tempa uczenia się każdego ucznia. Głównym celem adaptive learning jest dostarczenie spersonalizowanego i efektywnego doświadczenia edukacyjnego.

Audyt HR

To proces oceny i przeglądu działań, polityk i procedur związanych z zarządzaniem personelem w organizacji. Celem audytu HR jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron działu HR oraz zaproponowanie działań naprawczych i usprawnień.

Active sourcing

To aktywne poszukiwanie kandydatów, głównie w mediach społecznościowych, na forach branżowych czy targach. Do najpopularniejszych metod aktywnego poszukiwania należą: executive search, direct search.

ATS (applicant tracking system)

To system zarządzania kandydatami. Jest to oprogramowanie lub narzędzie informatyczne używane przez firmy i organizacje do zarządzania procesem rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska pracy.

Analiza KPI

KPI (Key Performance Indicators) — czyli wskaźniki kluczowe efektywności. Analiza KPI polega na monitorowaniu i ocenie kluczowych wskaźników efektywności, które pomagają firmom mierzyć i zrozumieć wyniki swoich działań. KPI mogą obejmować takie wskaźniki jak wskaźnik rotacji pracowników, czas do zatrudnienia, wskaźnik absencji czy poziom zaangażowania pracowników.

Benchmarking

To analiza, która odróżnia osoby, które osiągają wysokie, średnie i niskie wyniki w pracy. Celem benchmarkingu jest identyfikacja najlepszych praktyk oraz sposobów poprawy wydajności i osiągania lepszych wyników w danym obszarze działalności.

Background Check

To sprawdzanie przeszłości kandydata i tego, czy wszystkie informacje zawarte w CV są prawdziwe. Sprawdza się m.in. karalność, wykształcenie i doświadczenie pracownika. Zazwyczaj dotyczy on stanowisk wyższego szczebla, aby sprawdzić autentyczność kandydatów. Sprawdzanie najczęściej odbywa się na etapie składania oferty.

Badanie satysfakcji pracowników

To badanie, które wykonuje się w organizacjach, aby sprawdzić poziom zadowolenia pracowników. Satysfakcję można badać poprzez róznego rodzaju ankiety anonimowe, które pomagają ocenić przywództwo, coaching, wynagrodzenie pracowników, strategię hr firmy, rozwój zawodowy i wiele innych kwestii, które wpływają na ogólny poziom zadowolenia. Takie badania robi się systematycznie, zazwyczaj jest to ocena roczna lub półroczna, aby móc analizować i zmieniać system pracy. Dzięki temu, łatwiej pozyskać jest nowych pracowników i zatrzymać tych aktualnych, ponieważ warunki pracy są lepsze.

słownik pojęć HR

Candidate Experience

To dosłownie doświadczenie kandydata, które kreuje sobie obraz firmy poprzez to jak wyglądał proces rekrutacji i wdrożenia.

Cultural fit

To dopasowanie kulturowe, które tyczy się głównie kultury organizacyjnej. Każda firma wyznaje swoją filozofię i system wartości, nie każdy musi się z nimi zgadzać, a więc na etapie rekrutacji sprawdza się dopasowanie.

Development Center

Służy do oceny potencjalnego rozwoju pracownika. Sprawdza się mocne i słabe strony, aby móc wychwycić, nad jakimi kwestiami można popracować, a które rozwijać.

Direct search

To metoda polegająca na bezpośrednim i aktywnym poszukiwaniu kandydatów na konkretne stanowisko w organizacji. Szuka się potencjalnych kandydatów na rynku, kontaktuje się z nimi bezpośrednio niezależnie od tego czy poszukują pracy czy też nie.

Employee Experience

To doświadczenie pracownika, które działa tak samo jak candidate experience. Pracownik przez cały czas pracy w danej firmie wytwarza sobie opinie o niej poprzez doświadczenia, kulturę pracy firmy i komunikację.

Employer branding

To strategia firmy i działania, jakie podejmuje w celu kształtowania swojego wizerunku jako pracodawcy oraz przyciągnięcia, zatrzymania i zaangażowania najlepszych pracowników. Jest to sposób, w jaki organizacja prezentuje się na rynku pracy jako miejsce, w którym warto pracować.

Exit Interview

To końcowa, pożegnalna rozmowa z pracownikiem, który zdecydował, że będzie rozwijać się poza organizacją. Celem wywiadu po zakończeniu pracy jest zbieranie opinii i informacji zwrotnej od pracownika na temat jego doświadczeń w firmie oraz powodów odejścia. Dzięki temu pracodawca ma możliwość dowiedzieć się, co robi źle i dlaczego praca nie spełniła oczekiwań.

słownik hr

Executive search

To metoda rekrutacji, która koncentruje się na znajdowaniu i pozyskiwaniu w sposób bezpośredni kandydatów na stanowiska kierownicze lub wysokiego szczebla w firmach. Proces ten jest często bardzo poufny i dyskretny, ponieważ nie zawsze ogłasza się publicznie, że firma poszukuje nowego lidera.

Feedback

To informacja zwrotna, jaką przekazuje pracodawca swojemu pracownikowi. Pomaga w komunikacji i uniknięciu zachowań mających negatywnych wpływ na środowisko pracy i strukturę organizacyjną.

Recruitment feedback

To informacja zwrotna, jaką rekruter przekazuje kandydatowi w trakcie rekrutacji lub po jej zakończeniu. Dotyczy głównie oceny jego zachowania podczas całego procesu. Ma być informacją dla kandydata, nad czym może pracować, aby polepszyć swój wizerunek podczas innych rekrutacji.

Headhunter

Inaczej łowca głów — to osoba, która rekrutuje metodą executive search. Praca headhuntera polega na bezpośrednim poszukiwaniu osób na stanowiska wysokiego szczebla. To on poszukuje odpowiednich pracowników, a nie oni jego. Najczęściej są to osoby, które są aktywne zawodowo i aktualnie nie poszukują pracy.

HR Marketing

To strategia marketingowa skoncentrowana na promocji marki pracodawcy. Celem HR Marketingu jest przyciąganie talentów, zwiększanie świadomości pracodawcy i budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako miejsca atrakcyjnego do pracy.

High Potential CandidateHiring Manager

To kandydat na stanowisko pracy, który jest uważany za osobę posiadającą znaczący potencjał do rozwoju i osiągania sukcesów w organizacji. Tacy kandydaci często wyróżniają się wyjątkowymi umiejętnościami, motywacją do nauki i rozwoju oraz zdolnością do szybkiego przyswajania wiedzy.

HR Business Partner

To profesjonalista działu HR, który działa jako strategiczny partner dla określonego obszaru biznesowego w organizacji. Jego głównym celem jest wspieranie celów biznesowych poprzez dostarczanie rozwiązań HR dostosowanych do potrzeb konkretnego działu lub zespołu.

słownik pojęć HR

Hiring Manager

To inaczej manager ds. rekrutacji, czyli zazwyczaj szef działu lub zespołu, do którego potrzebny jest pracownik. Współpracuje z działem HR lub zespołem rekrutacyjnym w celu zrozumienia potrzeb i wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy oraz nadzoruje cały proces rekrutacyjny. Odpowiada za ocenę kandydatów i podejmuje decyzję o zatrudnieniu.

Lejek rekrutacyjny

To schemat rekrutacji. Przedstawia wszystkie etapy interakcji kandydata z firmą. Składa się z następujących etapów: pozyskanie kandydata, zaangażowanie kandydata, ocena kandydata, złożenie oferty kandydatowi, akceptacja oferty pracy przez kandydata.

Onboarding

To proces wdrożenia nowego pracownika do firmy, tak, aby szybko i sprawnie się w niej zaaklimatyzował. To również przekazywanie wiedzy i umiejętności, aby pracownik się odnalazł w otoczeniu. Onboarding ma swoje 4 główne etapy: compliance (dostarczanie informacji związanych z procedurami firmy), clarification (wyznaczanie celów i zadań), culture (prezentowanie kultury organizacyjnej), connection (integracja zespołu).

Outplacement

Proces wsparcia udzielanego pracownikom, którzy tracą pracę w wyniku restrukturyzacji, zwolnień grupowych lub innych okoliczności. Celem jest pomóc tym pracownikom znaleźć nowe zatrudnienie poprzez dostarczanie szkoleń, doradztwa zawodowego, pomocy w pisaniu CV oraz wsparcia psychologicznego.

Personal Branding

Proces budowania i promowania swojego własnego wizerunku i reputacji jako profesjonalisty. W dzisiejszym świecie biznesu osobisty branding jest ważny zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców, ponieważ pomaga wyróżnić się na rynku pracy.

RPO (Recruitment Process Outsourcing)

Model biznesowy polegający na outsourcingu procesów rekrutacyjnych. Firma zleca zewnętrznemu dostawcy usług rekrutacyjnych zarządzanie i realizację całego lub części procesu rekrutacji, włączając w to pozyskiwanie kandydatów, selekcję i inne aspekty rekrutacyjne.

Screening

Proces oceny kandydatów na stanowisko pracy, który polega na przeglądaniu ich aplikacji, CV, listów motywacyjnych lub innych dokumentów w celu wyłonienia najlepiej dopasowanych kandydatów do danego stanowiska.

Sourcing

Proces poszukiwania potencjalnych kandydatów do pracy na różnych źródłach, takich jak internet, społeczności zawodowe czy bazy danych. Celem jest znalezienie odpowiednich kandydatów do dalszych etapów procesu rekrutacji.

Well being

Well being, czyli dobrostan, odnosi się do ogólnego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego pracowników. Firmy coraz częściej inwestują w programy poprawiające dobrostan pracowników, aby zwiększyć ich motywację, produktywność i zredukować stres.

Wywiad behawioralny

To technika przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, w których kandydaci są pytani o konkretne sytuacje i zachowania z przeszłości, aby ocenić ich umiejętności, reakcje i podejście do pracy w danym środowisku.

Zarządzanie różnorodnością

Podejście do zarządzania personelem, które stawia na akceptację i wykorzystanie różnic wśród pracowników, takich jak różnice kulturowe, etniczne, płciowe czy wiekowe, w celu tworzenia bardziej zróżnicowanych i efektywnych zespołów.

Zarządzanie talentami

Proces identyfikacji, rozwijania i zatrzymywania najzdolniejszych pracowników w organizacji. Celem jest zapewnienie, że osoby o największym potencjale zostaną odpowiednio wykorzystane i rozwinięte w celu osiągnięcia strategicznych celów firmy.

Słownik HR przydaje się osobom, które chcą zagłębić wiedzę i rozwijać się w zakresie zasobów ludzkich. Mini słownik HR pomaga w zrozumieniu skomplikowanego języka i zapewnia najważniejsze definicje najbardziej popularnych terminów. Zrozumienie tych terminów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania personelem, rekrutacji, rozwoju pracowników i tworzenia pozytywnego środowiska pracy.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • badanie satysfakcji pracowników

  Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

  Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników. Służy do tego badanie satysfakcji pracowników. Czy warto je wykonywać?


  10.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024