Promesa zatrudnienia — kiedy można ją podpisać?

[:pl]

Poszukiwanie pracy lub poszukiwanie pracowników do firmy nie należy do łatwych procesów i może przysporzyć wielu problemów. Większość osób zakłada, że przebiegnie to pomyślnie i uczciwie. Niestety, ale nie zawsze tak jest. Dlatego też w wielu przypadkach pisemnie potwierdzenia ustaleń są koniecznie i gwarantują pewność zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

promesa zatrudnienia
[:]

SPIS TREŚCI

Promesa zatrudnienia — czym jest i co oznacza?

Promesa zatrudnienia jest to tak zwana umowa przedwstępna. To rodzaj umowy cywilnoprawnej, która jest zabezpieczeniem nie tylko dla pracownika, ale także dla pracodawcy. Jest wiążąca dla obu stron. Co promesa zatrudnienia gwarantuje? Otóż, podpisanie promesy zatrudnienia zapewnia pracodawcę o zatrudnieniu przyszłego pracownika. Z kolei pracownik ma gwarancję pracy u przyszłego pracodawcy. Dokument ten w niektórych przypadkach jest niezbędny, szczególnie w przypadku osób które starają się o pobyt za granicą kraju. Często podpisanie promesy zatrudnienia pracownika ma miejsce podczas trwania okresu wypowiedzenie umowy pracownika u innego pracodawcy.

Co gwarantuje promesa zatrudnienia?

Wystawienie promesy zatrudnienia zobowiązuje obie strony do przestrzegania warunków w niej zawartych. Zawarcie promesy zatrudnienia daje pracownikowi gwarancję zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia daje pracownikowi pewność, że po zakończeniu obowiązującej umowy lub na przykład po ukończeniu studiów nie będzie musiał się martwić o zdobycie pracy. Stanowisko będzie na niego po prostu czekać. Co więcej, takie zobowiązanie może ułatwić uzyskanie długoterminowego kredytu — na przykład w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o kredyt pracuje na czas określony. Banki są nieco niechętne do udzielania finansowania takim wnioskodawcom (szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych!). Sytuacja ta ulega zmianie, jeśli osoba starająca się o kredyt przedstawi zobowiązanie zatrudnieniowe obejmujące umowę na czas nieokreślony.

Promesa zatrudnienia — kiedy można ją podpisać

Promesa zatrudnienia (czyli formalne zapewnienie) ma zastosowanie w wielu sytuacjach. Umowa przedwstępna okazuje się przydatna w takich sytuacjach jak:

 • pobyt za granicą — szczególnie przydatna jest dla osób, które chcą uzyskać pozwolenie na pobyt czy pracę za granicą. Wtedy dla pracownika to zabezpieczenie pracodawcy, które da gwarancję zatrudnienia.
 • długi okres wypowiedzenia umowy — podpisanie umowy z nowym pracodawcą daje pracownikowi gwarancję zatrudnienia u przyszłego pracodawcy i rozpoczęcia pracy w innej firmie
 • wnioskowanie o kredyt
 • kiedy osoba stara się o przyznanie opieki nad dzieckiem
 • skazany po wyjściu z zakładu karnego chce podjąć pracę.

Czy promesa zatrudnienia jest wiążąca?

Promesa zatrudnienia ma formę umowy. Oznacza to, że postanowienia umowy przedwstępnej są wiążące dla obu stron i zobowiązują je do spełnienia obietnic zawarcia umowy. Zgodnie z treścią promesy, pracodawca powinien pracownika zatrudnić, a z kolei pracownik nie powinien zmienić decyzji odnośnie nawiązania stosunku pracy. Jeżeli podpisany dokument nie spełnia zasad Kodeksu Cywilnego ciężko ponosić z tego tytułu konsekwencje prawne. Zazwyczaj w takiej sytuacji skutki zerwania promesy wywołają tylko i wyłącznie żal moralny.

Promesa od pracodawcy — co musi zawierać

Postanowienia umowy przedwstępnej zatrudnienia są uregulowane przepisami prawa cywilnego. Jakie informacje powinny być zawarte w takim dokumencie?

Promesa zatrudnienia powinna zawierać takie informacje jak:

 • dane obu stron umowy,
 • miejsce wykonywania obowiązków
 • wymiar pracy,
 • wysokość wynagrodzenia za pracę,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • (opcjonalnie) wysokość odszkodowania w razie złamania warunków umowy.

Oprócz wyżej wymienionych postanowień promesy warto również w umowie zawrzeć informację odnośnie konsekwencje zerwania promesy zatrudnienia lub konsekwencji niedotrzymania promesy zatrudnienia. Informacja ta jest istotna i ma chronić pracownika oraz pracodawcę przez nieoczekiwaną zmianą decyzji.

Co grozi za zerwanie umowy przedwstępnej o pracę? Jakie są skutki prawne?

Jakie są skutki niedotrzymania umowy przedwstępnej? Promesa zatrudnienia gwarantuje podjęcie lub zapewnienie pracy. Warto mieć na uwadze, że obietnica zawarcie umowa nie zawsze zakończy się sukcesem i niekoniecznie doprowadzi do zawarcia przyszłej umowy. Różne przyczyny mogą stać się powodem nie dotrzymania warunków umowy przedwstępnej zatrudnienia. Jakie są skutki prawne zerwania promesy zatrudnienia? Czy z tego powodu można ponieść konsekwencje prawne? Niedotrzymanie umowy przedwstępnej zatrudnienia może stać się powodem do żądania odszkodowania? To zależy od umów między przyszłym pracownikiem a pracodawcą. Osoba, która miałaby być zatrudniona, może dążyć do otrzymania wielokrotności wynagrodzenia, które wcześniej jej zaoferowano, za każdy miesiąc, kiedy nie pracowała.

Obietnica zatrudnienia może również zawierać zapisy dotyczące wysokości odszkodowania, które strony będą egzekwować, jeśli jedna ze stron nie dotrzyma ustalonych warunków. Prawo do żądania zadośćuczynienia można realizować tylko w ciągu roku od daty podpisania umowy, gdyż po tym okresie upływa termin przedawnienia roszczenia.

Sprawdź koniecznie: Jak się przebranżowić?

Jak powinien wyglądać wzór promesy zatrudnienia?

Jakie informacje powinny zawierać się w promesie? Wzór promesy zatrudnienia powinien być precyzyjny i kompleksowy, zawierając istotne elementy, które zapewniają wiarygodność i jasność dla obu stron.

Oto kilka kluczowych punktów, jakie powinien zawierać taki wzór:

1. Dane identyfikacyjne: wzór powinien zawierać pełne dane pracodawcy oraz pracownika, w tym nazwiska, adresy, numery identyfikacyjne i kontaktowe.

2. Data rozpoczęcia zatrudnienia: wzór powinien jasno określać datę rozpoczęcia zatrudnienia lub inną istotną datę, od której obowiązuje promesa.

3. Warunki zakończenia: w dokumencie powinno być wyjaśnione, w jakich sytuacjach i warunkach promesa traci swoją ważność, na przykład w przypadku niewywiązania się z określonych obowiązków przez pracownika.

4. Opis stanowiska: dokument powinien zawierać klarowny opis stanowiska, na jakie pracownik jest zobowiązany zostać zatrudniony, wraz z ewentualnymi wymaganymi kwalifikacjami czy umiejętnościami.

5. Okres obowiązywania: wzór promesy powinien określać czas, na jaki promesa zatrudnienia obowiązuje, czy jest to okres nieokreślony, określony, czy uzależniony od spełnienia pewnych warunków.

6. Wynagrodzenie: dokument może zawierać informacje dotyczące wynagrodzenia pracownika, np. jego wysokość, sposób wypłaty, benefity, premie itp.

7. Warunki zmiany umowy: w promesie można również zawrzeć informacje o możliwościach zmiany warunków zatrudnienia, takich jak awanse, podwyżki, dodatkowe obowiązki czy zakres pracy.

8. Zobowiązanie do współpracy: wzór powinien jasno wyrażać oczekiwania wobec pracownika, dotyczące zaangażowania, lojalności oraz spełniania obowiązków zgodnie z umową.

9. Podpisy i daty: promesa powinna być podpisana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, a także zawierać datę podpisania.

10. Postanowienia dodatkowe: w zależności od potrzeb, wzór może zawierać także inne postanowienia, takie jak klauzule o poufności, rozwiązywaniu sporów czy ograniczeniach konkurencyjności.

Ważne jest, aby wzór promesy zatrudnienia był dostosowany do prawa obowiązującego w danym kraju i regionie oraz aby zawierał wszystkie istotne elementy, które będą chronić interesy obu stron umowy. Przed podpisaniem takiej umowy, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia — darmowy wzór

Promesa zatrudnienia do kredytu

Promesa zatrudnienia bywa niezbędnym dokumentem w przypadku wnioskowania o kredyt na określony czas. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony nie zawsze daje pewność spłaty kredytu. W takiej sytuacji bank nie zawsze wyraża chęć udzielenia pożyczki, ze względu na brak ciągłości zarobków. Jeżeli jednak mamy pewność, że po umowie terminowej podpiszemy kolejną, tym razem na czas nieokreślony lub okres, na który chcemy wziąć kredyt, warto poprosić pracodawcę o podpisanie promesy zatrudnienia, w której zapewni bank, że zatrudnienie będzie miało dalszy ciąg.

Promesa zatrudnienia dla banku  

Podczas wnioskowania o kredyt szczególnie istotna jest ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy. Bank bada nie tylko wielkość jego dochodów, lecz także rodzaj zatrudnienia oraz długość trwania pracy. Osoby z umowami bezterminowymi mają korzystniejszą pozycję. Natomiast umowa, która wygasa po określonym czasie, może stworzyć trudności w uzyskaniu kredytu, ponieważ nosi ze sobą ryzyko utraty stabilnych dochodów oraz trudności w spłacie rat. W takiej sytuacji wartość ma obietnica przedłużenia umowy, uwieczniona na piśmie, gdzie pracodawca zobowiązuje się do kontynuacji współpracy.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie banki uznają taką formę dokumentu. Wielu z nich jest gotowych udzielić pożyczki tylko wtedy, gdy umowa z pracownikiem będzie trwać co najmniej przez okres wymagany od momentu złożenia wniosku, np. przynajmniej 6 miesięcy. Jeśli bank nie akceptuje obietnicy przedłużenia umowy, to wydłużenie czasu trwania umowy lub przechodzenie na pracę na czas nieokreślony mogą poprawić perspektywy na pozytywną decyzję kredytową.

Podsumowanie

Promesa zatrudnienia stanowi kluczowy element w procesie nawiązywania stosunku pracy. Jej sporządzenie jest działaniem zabezpieczającym zarówno pracodawcę, jak i pracownika, dając im pewność zatrudnienia i stabilność zatrudnienia w określonych warunkach. Promesa stanowi zabezpieczenie stron umowy.

W praktyce, istotne jest, aby promesa zatrudnienia zawierała precyzyjne informacje dotyczące planowanego zatrudnienia, takie jak określenie stanowiska, warunki wynagrodzenia, ewentualne benefity oraz oczekiwany termin podpisania pełnej umowy o pracę. Data zawarcia umowy stanowi kluczowy moment, który potwierdza zobowiązania obu stron.

Warto również podkreślić, że zawarcie promesy jest istotne z punktu widzenia pracownika, ponieważ daje mu pewność co do nadchodzącego zatrudnienia oraz czasu na przygotowanie do nowej roli. W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się zerwać promesę, przewidziane powinno być odszkodowanie dla pracownika, mające na celu zrekompensowanie ewentualnych strat wynikłych z tej decyzji. Należy pamiętać, że zastosowanie promesy zatrudnienia może okazać się niezbędne, szczególnie w sytuacjach, gdy banki wymagają potwierdzenia stałych dochodów przed udzieleniem kredytu czy pożyczki. Wówczas dokument taki spełnia rolę dowodu wiarygodności finansowej przyszłego pracownika.

Podsumowując, promesa zatrudnienia, choć często traktowana jako krok wstępny do pełnej umowy o pracę, ma znaczący wpływ na obie strony. Jej staranne sporządzenie oraz uwzględnienie kluczowych aspektów związanych z zatrudnieniem może znacznie wpłynąć na poczucie pewności i komfortu zarówno pracodawcy, jak i pracownika w procesie nawiązywania współpracy.


Podobne wpisy

 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024