Regulamin

REGULAMIN PORTALU HRLOVE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin i przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w sposób wyłączny, określają warunki i zasady świadczenia przez właściciela serwisu hrlove.pl; Bayrone Sp. z o.o. NIP: 222 09 19 120 e-mail: kontakt@bayrone.com (dalej: „Administrator”)

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystanie usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego HR LOVE, jest Bayrone Sp. z o.o. NIP: 222 09 19 120 e-mail: kontakt@bayrone.com

3. Nazwa Portalu HRLOVE oraz jego adres internetowy, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej – zgodnie z przepisami prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Portalu HRLOVE dostępnego pod adresem: hrlove.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Portalu HRLOVE;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Portalu HRLOVE;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Portalu HRLOVE.

6. Korzystanie ze Portalu HRLOVE jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • dostęp do internetu
  • przeglądarka internetowa

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Portalu HRLOVE do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://hrlove.pl/regulamin oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Portalu HRLOVE;

2. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną i dokonuje Zamówienia w ramach Portalu HRLOVE, a przez to zawiera umowę:

a) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

b) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającego z wypisu udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu HRLOVE https://hrlove.pl/regulamin

5. Portal HRLOVE – serwis internetowy dostępny pod adresem https://hrlove.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Konto – dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu miejsce w serwisie internetowym zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie jako Portal HRLOVE, za pomocą którego Klient może przeglądać, edytować i poprawiać swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora, a także korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu HRLOVE.

7. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Klienta, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Login ma charakter indywidualny i jednostkowy, co wyklucza możliwość rejestracji dwóch Klientów używających takiego samego Loginu;

8. Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 6 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji rejestracji w Portalu HRLOVE i umożliwiający Klientowi korzystanie z usług oferowanych przez Portal HRLOVE, w tym w szczególności umożliwiający uzyskanie dostępu do Konta;

9. Towar – produkty prezentowane w Portalu HRLOVE;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Administratorem, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Portalu HRLOVE;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. REJESTRACJA W PORTALU HRLOVE I UTWORZENIE KONTA

1. Każdy Klient – przed zakończeniem procedury rejestracji w Portalu HRLOVE i utworzeniem Konta – jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

2. Aktualna treść regulaminu jest stale dostępna na stronie internetowej Portalu HRLOVE w zakładce Regulamin W razie zmiany treści Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania z serwisu zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie jako Portal HRLOVE, jest akceptacja przez Klienta nowej wersji Regulaminu, o co Klient zostanie poproszony przy okazji najbliższego logowania do Portalu HRLOVE.

3. Warunkiem utworzenia przez Klienta Konta oraz korzystania przez niego z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu HRLOVE jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta.

4. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub marketingowej przesyłanej przez Administratora na wskazany przez Klienta w toku procedury rejestracji w Portalu HRLOVE adres poczty elektronicznej jest dobrowolne i nie stanowi warunku utworzenia Konta.

6. W celu utworzenia Konta Klient musi wypełnić formularz rejestracji zamieszczony w serwisie pod adresem: https://hrlove.pl/account

7. Prawidłowe przeprowadzenie procedury rejestracji w Portalu HRLOVE zostaje potwierdzone przez Administratora w drodze mailowej poprzez przesłanie linka aktywacyjnego, którego użycie umożliwia następnie zalogowanie się w serwisie oraz rozpoczęcie korzystania ze Portalu HRLOVE. Logowanie polega na wpisaniu we właściwe pola Loginu podanego w toku procedury rejestracji i ustalonego przez niego unikalnego Hasła.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE PORTALU HRLOVE.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Portal HRLOVE podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Portalu HRLOVE w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) korzystania ze Portalu HRLOVE w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Portalu HRLOVE, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem Portalu HRLOVE należy wejść na stronę internetową https://hrlove.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Portalu HRLOVE wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia w Portalu HRLOVE, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient dokona płatności za zamówiony towar.

9. Umowa zawierana jest w języku polskim.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI.

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

a) 19,99 zł tłumaczenie
b) 150,00 zł konsultacja (1h )

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Portalu HRLOVE umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przez niego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem na adres siedziby Administratora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Nie mniej jednak, w przypadku gdy zawarta z Administratorem umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, prawo do odstąpienia nie przysługuje. Administrator rozpoczyna świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który zostaje niniejszym poinformowany (przed rozpoczęciem świadczenia), że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjmuje to do wiadomości. Administrator przekazuje Konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

1. Administrator odpowiada wyłącznie wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym

2. Reklamacji można dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy Administratora lub w każdy inny dopuszczalny prawnie sposób.

3. Administrator ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Administratora reklamowanego towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Administratora poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.

5. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Konsumenta prawa dochodzenia przysługujących mu roszczeń na drodze powództwa cywilnego.

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA.

1. Portal HRLOVE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Portalu HRLOVE, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Portalu HRLOVE, Klient może zgłaszać mailowo na adres e-mail: serwiś@bayrone.pl

W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu HRLOVE.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Portalu HRLOVE, wynikającą zwłaszcza z dokonywania zalecanych przez Administratora zmian lub aktualizacji w systemie O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni poprzez zwyczajowy komunikat.

5. Za działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za pośredniczenie w dokonaniu płatności lub autoryzację płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub innych elektronicznych instrumentów płatniczych, za pomocą których Klient dokonuje płatności w Portalu HRLOVE ponoszą odpowiedzialność te podmioty.

6. Klient zobowiązuje się do realizacji zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi – w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego – w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.

8. Wszelkie postanowienia powyższego regulaminu, które są na podstawie obowiązującego prawa niedozwolone w stosunkach z Konsumentami należy interpretować w ten sposób, że są wiążące jedynie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą, a podmiotami nie będącymi Konsumentami.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

formularz ten Klient może wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy. –
Adresat: …………………………………………
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………
Data odbioru towaru: …………………………………
Imię i nazwisko konsumenta …………………………………
Adres konsumenta …………………………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………
Data ……………………………