Porzucenie pracy. Jakie ma konsekwencje.

[:pl]

Porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nieuzasadnione porzucenie obowiązków może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne. Jakie są skutki porzucenia pracy? Czy grozi za to zwolnienie dyscyplinarne? Co zrobić, zanim porzucisz pracę? Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?

porzucenie pracy
[:]

SPIS TREŚCI


Czym jest porzucenie pracy pracownika?

Obowiązkiem każdego pracownika jest świadczenie pracy w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Porzucenie pracy oznacza stałe i nieuzasadnione zaprzestanie wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika. Jako, że takie działanie jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych to pracodawca ma prawo wyciągnąć odpowiednie konsekwencje porzucenia pracy. Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 KP zatrudniony może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne, a informacja o tym zostaje zawarta w świadectwie pracy. Pracownik ma 21 dni na odwołanie się od decyzji pracodawcy. Czas liczony jest od daty otrzymania pisma.

Porzucenie pracy przez pracownika – kiedy jest możliwe?

Istnieją sytuacje, kiedy pracownik może rozwiązać umowę nie zachowując okresy wypowiedzenia (art. 55 Kodeksu Pracy). Zgodnie z przepisami prawa pracy istnieją 2 przypadki, w których zatrudniony może zaprzestać wykonywania pracy:

 • gdy lekarz stwierdzi, że praca szkodzi zdrowiu pracownika, pracodawca musi przenieść go na inną pracę odpowiadającą jego kwalifikacjom i stanowi zdrowia. Jeśli tego nie zrobi w określonym czasie, pracownik może natychmiastowo zakończyć umowę bez wypowiedzenia
 • jeśli pracodawca poważnie naruszy podstawowe obowiązki pracownicze, pracownik ma prawo do odszkodowania. Kwota odszkodowania odpowiada wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Jeśli umowa była na czas określony lub na wykonanie określonej pracy, pracownik może otrzymać odszkodowanie równoważne dwutygodniowemu wynagrodzeniu.

Co ważne w obu sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę powinno być na piśmie, wskazując przyczynę uzasadniającą taki tryb rozwiązania umowy o pracę.

Kiedy można mówić o porzuceniu pracy?

Nieuzasadnione porzucenie pracy dotyczy sytuacji, w której:

 • pracownik chciałby odejść z pracy z dnia na dzień, mimo sprzeciwu swojego pracodawcy nie stawia się na swoim stanowisku
 • pracownik nie pojawia się w pracy bez żadnego usprawiedliwienia (tzw. nieusprawiedliwiona nieobecność)
 • pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę nie pojawia się więcej w pracy (mimo, że obowiązuje go okres wypowiedzenia umowy o pracę)
 • pracownik porzuca swoje stanowisko w ciągu dnia jednocześnie żądając urlopu za pozostałą jego część.

Stwórz swoje CV w 5 minut!

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy? Kara za porzucenie pracy.

Jakie są skutki porzucenia pracy? Jaka jest kara za opuszczenie pracy? Nieuzasadnione porzucenie pracy traktuje się jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jest to powodem rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej dotkliwym skutkiem porzucenia pracy przez pracownika. Zdarzają się również przypadki, że pracodawca kieruje sprawę do sądu w celu odzyskania odszkodowania. Pamiętajmy, że niestawienie się w pracy naraża naszego pracodawcę (zleceniodawcę) na wszelkie straty. Dlatego, jeżeli poniesienie on szkodę, zgodnie z prawem ma prawo wszcząć postępowanie sądowe o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Oprócz zwolnienia w trybie dyscyplinarnym, pracodawca ma także możliwość zastosowania środka dyscyplinarnego w postaci kary pieniężnej, jednak przed nałożeniem kary powinien wysłuchać pracownika, co w przypadku jego nieobecności w pracy będzie niemożliwe. Tym samym automatycznie wyklucza się zastosowanie takiego środka dyscyplinującego.

Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?

 • utrata wynagrodzenia pracownika
 • dyscyplinarka (rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym)
 • brak możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 • wpis do rejestru dłużników
 • utrudnienia w znalezieniu nowej pracy.

Każdy pracodawca lub zleceniodawca może podjąć różne kroki prawne skierowane przeciwko swojemu pracownikowi, który zdecydował się na porzucenie pracy z dnia na dzień. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje zwolnieniem dyscyplinarnym bez zachowania okresu wypowiedzenia (dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę). Ponadto pracodawca za poniesione straty może żądać odszkodowania na drodze sądowej.

Jeśli pracownik rozważa porzucenie pracy, musi rozważyć wszystkie konsekwencje tej decyzji. Porzucenie pracy może mieć negatywny wpływ zarówno na jego karierę i życie osobiste. Jeśli ma problemy w pracy, warto spróbować rozwiązać je w konstruktywny sposób, aby uniknąć porzucenia pracy.

Zobacz, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron i uniknij konsekwencji za porzucenie pracy!

Porzucenie pracy a wynagrodzenie

Porzucenie pracy niesie konsekwencje dla pracownika również w kwestii wynagrodzenia pracownika. Ma kluczowy wpływ na miesięczną pensję. Taki tryb porzucenia pracy skutkuje utratą wynagrodzenie za nieobecne dni. W przypadku porzucenia pracy, osoba zatrudniona nadal ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz prawo do wynagrodzenia za swoje przepracowane dni w danym miesiącu. Pracodawca nie może odmówić wynagrodzenia za wszystkie przepracowane dni nawet jeśli uzna, że pracownik poważnie naruszył obowiązki pracownicze.

Porzucenie pracy w świadectwie pracy

Porzucenie pracy stanowi i rodzi poważne konsekwencje. Mimo to, pracodawca jest nadal zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy, wskazując na tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę. W świadectwie nie jest podana przyczyna wypowiedzenia. Często jednak pracownicy, którzy porzucają pracę, nie rozliczają się w pracodawcą z powierzonych zadań bądź rzeczy, to jednak nie uchyla omawianego obowiązku pracodawcy wydania świadectwa pracy.

porzucenie pracy1

Porzucenie pracy na wypowiedzeniu

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia

Nieuzasadnione porzucenie pracy grozi wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami dla pracownika, co rzutuje na jego dalszą karierę. Dlatego zanim pracownik porzuci pracę, powinien postarać się rozwiązać stosunek pracy przez porozumienie stron (ze swoim pracodawcą). Taki tryb rozwiązania umowy o pracę nie niesie ze sobą żadnych poważnych skutków. Zawsze pracownik może postarać się skrócić okres wypowiedzenia, jeśli porozumienie stron nie dojdzie do skutku.

Porzucenie miejsca pracy a świadczenia

Jedną z konsekwencji porzucenia pracy jest brak świadczeń, które pracownik może otrzymać po utracie pracy. Pracownik, który dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych ma prawo zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Jednak warto mieć na uwadze, że okres bez zatrudnienia nie wlicza się do emerytury. Konsekwencje te mogą skłonić pracowników do rozważenia uważnego podejścia do zakończenia pracy, aby uniknąć utraty świadczeń socjalnych i zapewnić stabilność finansową w przyszłości.

Porzucenie pracy a zasiłek dla bezrobotnych

W przypadku nieuzasadnionego porzucenia pracy, osoba która się na to zdecyduje automatycznie traci prawo do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (z urzędu pracy). Przepis ten wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Przepisy prawa jasno wskazują, że zasiłek nie przysługuje osobie, która w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem doprowadziła do rozwiązania umowy o pracę z własnej winy. 


Podobne wpisy

 • kariera po studiach

  Kariera po studiach — jak znaleźć pracę?

  Kariera po studiach to kolejny etap życia młodych ludzi, którzy podążają do sukcesu. Jak zadbać o karierę po studiach? Jak znaleźć pracę?


  19.07.2024
 • skuteczne CV

  Skuteczne CV — jak stworzyć?

  Skuteczne CV to pierwszy krok do zdobycia wymarzonej pracy. Jak sprawić, by wyróżniało się wśród setek innych?


  26.06.2024
 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • CV dla rekrutera

  CV dla rekrutera — jak stworzyć?

  Tworzenie CV dla rekrutera to wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi i precyzji. Jak stworzyć CV dla rekrutera?


  13.06.2024
 • style zarządzania przedsiębiorstwem

  Style zarządzania przedsiębiorstwem — jakie są?

  Zarządzanie zespołem to bardzo ważne zadanie, od którego zależy efektywność pracy całej organizacji. Jakie są style zarządzania przedsiębiorstwem?


  11.06.2024
 • ocena pracownicza

  Ocena pracownicza — jakie przynosi korzyści?

  Ocena pracownicza to narzędzie umożliwiające rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji. Jakie przynosi korzyści?


  31.05.2024
 • success fee

  Success fee — czym jest?

  W Polsce coraz bardziej popularne staje się wynagrodzenie success fee. Na czym polega success fee? Czy jest legalne?


  27.05.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • workation

  Workation — na czym polega?

  Workation to specyficzny rodzaj pracy, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z wakacjami. Na czym dokładnie polega?


  22.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024