Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy i z pracy to zdarzenie, w wyniku którego pracownik uzyskuje prawo do określonego świadczenia. Czy za wypadek w drodze do pracy i z pracy przysługuje odszkodowanie? Jak zatem wygląda postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy? Jakie prawa ma pracownik, który uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu lub z domu do pracy?

wypadek w drodze do pracy lub z pracy

SPIS TREŚCI

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do lub z pracy?

Wypadek w drodze do lub z pracy został uregulowany ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przywołanym przepisem za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną (działanie przyczyny zewnętrznej)
 • które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Ponadto za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się też przypadki, gdy droga ta została przerwana (tzw. przerwanie drogi do pracy), jeżeli przerwa:

 • była życiowo uzasadniona
 • i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,

a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Wypadki przy pracy oraz wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy definiuje art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Co więcej, przepisy definiują także drogę do pracy lub z pracy. Według art. 57b ust. 3 pkt 1-4 ustawy emerytalno-rentowej to odcinki między pracą a:

 • domem,
 • miejscem innego zatrudnienia lub miejscem innej działalności, która stanowi tytuł do ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • zwykłego spożywania posiłków,
 • odbywania nauki lub studiów.

Potrzebujesz pomocy przy stworzeniu CV?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – różnica

Należy pamiętać, że wypadek w drodze do pracy lub z pracy, a wypadek przy pracy to dwa oddzielnie zdarzenia. Rozpatruje się w ramach różnych – odrębnych postępowań. Ponadto zasadniczą różnicą jest także sposób udokumentowania dokonanych ustaleń z miejsca wypadku.


Wypadek przy pracy

W przypadku wypadku przy pracysporządzany jest protokół powypadkowy, na podstawie wzoru będącego załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

W przypadku wypadku w drodze do lub z pracy stosować należy przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

Wiele osób pewnie zastanawia się, od kiedy rozpoczyna się droga z domu do pracy? Wszystko zależy od tego gdzie mieszkamy. W przypadku domu jednorodzinnego drogę do pracy rozpoczynamy, gdy przekroczymypróg budynku. Inaczej mówiąc, wypadkowi w drodze do pracy można ulec zanim wejdziemy do samochodu, czy dotrzemy na przystanek autobusowy.

Jeśli mieszkamy w budynku wielomieszkaniowym, to drogę do pracy rozpoczynamy już w momencie wyjścia na korytarz w budynku, tuż po przekroczeniu progu mieszkania.

Pamiętajmy, że za drogę do pracy lub z pracy uważa się również poniższe sytuacje:

 • drogę do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia czy też innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • drogę do miejsca, lub z miejsca zwykłego wykonywania funkcji, lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • drogę do miejsca, lub z miejsca zwykłego spożywania posiłków,
 • drogę do miejsca, lub z miejsca odbywania nauki, lub studiów.

Jeśli doszło do wypadku w drodze do pracy, to jako pracownik jesteś zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym swojego pracodawcę. Musi zostać sporządzona karta wypadku w drodze do pracy. Jest ona niezbędna do wypłacenia świadczenia z ubezpieczenia (z ZUS lub od pracodawcy).


Kiedy i jak zgłosić wypadek do ZUS?

Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłku chorobowego, musi przekazać kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy do ZUS, aby poszkodowany pracownik otrzymał świadczenie wypadku.

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Wszystko zależy tak naprawdę od liczby dni niezdolności do pracy wykorzystanych w danym roku kalendarzowym. Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego wypłaca się pracownikom, którzy ulegli wypadkom przy pracy, czyli np. podczas obsługiwania maszyny na hali produkcyjnej.

Jakie świadczenia z ubezpieczenia należą się osobie poszkodowanej? Na jakie świadczenia może liczyć osoba poszkodowana?

 • wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy – za czas niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100%.
 • zasiłek chorobowy – gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni, pracownikowi począwszy od 34 dnia, przysługuje zasiłek chorobowy, który jest już wypłacany przez ZUS. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi wówczas 100% podstawy wymiaru zasiłku, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 182 dni.
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja będą rokowały odzyskanie zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest po dokonaniu oceny niezdolności do pracy w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – w sytuacji, gdy jako pracownik spełnisz określone warunki, możesz również otrzymać z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy następuje po dokonaniu oceny niezdolności do pracy w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Ile procent wynagrodzenia należy się za wypadek w drodze do pracy?

Na podstawie art. 92 § 1 pkt 3 k.p. jeśli pracownik jest niezdolny do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy lub w drodze powrotnej z pracy zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie za okres powypadkowej nieobecności ustalany jest w taki sam sposób, jak podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Ponadto warto zwrócić również uwagę na art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, który mówi, że w razie choroby i macierzyństwa stanowi, że miesięczny zasiłek chorobowy jest równy 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Kto płaci za wypadek w drodze do pracy lub z pracy – pracodawca czy ZUS?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom za maksymalnie 33 dni niezdolności do pracy w ciągu całego roku kalendarzowe. Wynagrodzenie to jest wypłacane przez pracodawcę. Po tym czasie pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który jest finansowany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (czasem zdarza się, że wypłaca go pracodawca). Zajmuje się tym pracodawca, który zgłosił co najmniej 21 osób do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli pracodawca zgłosi nie więcej niż 20 osób do ubezpieczenia chorobowego, zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przewiduje się wypłatę jednorazowego odszkodowania dla:

 • osoby ubezpieczonej (np. pracownika), która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • członków rodziny osoby ubezpieczonej, która zmarła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Przepisy prawa w żaden sposób nie nakazują wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego wskutek wypadku (z pracy lub też do pracy). Ofiara wypadku ma prawo żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawy, który np. potrącił go na przejściu dla pieszych wskutek jazdy pod wpływem alkoholu.

Kiedy należy się odszkodowanie?

 • po wypadku w drodze do pracy
 • gdy doszło do obrażeń ciała
 • gdy pracownik jest niezdolny do pracy
 • gdy pracownik poniósł śmierć
 • gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza
wypadek w drodze do pracy lub z pracy 1

Jakie są skutki spóźnionego zgłoszenia wypadku?

Jakie są skutki i obowiązki poszkodowanego? Zgodnie z rozporządzeniem wypadkowym (przy uznaniu zdarzenia za wypadek), poszkodowany pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o wypadku, jednakże nie określa się precyzyjnie terminu zgłoszenia. Pracodawca ma obowiązek sporządzenia karty wypadku w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia. Jeśli to niemożliwe, musi wyjaśnić przyczyny opóźnienia. Poszkodowana osoba nie powinna zwlekać z zawiadomieniem pracodawcy, aby ułatwić szczegółowe opisanie zdarzenia czy uzyskanie potwierdzenia.

Wypadek w drodze do pracy a umowa zlecenie

Zleceniodawca przebywający na zwolnieniu lekarskim w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy może otrzymać zasiłek choroby, pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Uczniowie lub studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia takiego świadczenia nie otrzymają. Nie mogą się bowiem zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy cywilnoprawnej.


Podobne wpisy

 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • urlop okolicznościowy

  Urlop okolicznościowy — kiedy przysługuje?

  Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która wymaga wolnego dnia pracy — czy to z powodu ważnego wydarzenia rodzinnego, czy też nieprzewidzianej sytuacji losowej. Kiedy i komu przysługuje urlop okolicznościowy? Czy trzeba składać wniosek o urlop okolicznościowy? Jakie są zasady udzielania urlopu okolicznościowego?


  14.03.2024
 • porzucenie pracy

  Porzucenie pracy. Jakie ma konsekwencje.

  Porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nieuzasadnione porzucenie obowiązków może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne. Jakie są skutki porzucenia pracy? Czy grozi za to zwolnienie dyscyplinarne? Co zrobić, zanim porzucisz pracę? Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?


  13.03.2024
 • staż z urzędu pracy

  Staż z urzędu pracy

  Staż z urzędu pracy, jako forma wsparcia dla osób poszukujących pierwszych doświadczeń zawodowych, odgrywa istotną rolę w procesie wejścia na rynek pracy. Jest to nie tylko okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, ale także szansa na wzbogacenie własnego CV i rozwinięcie sieci kontaktów zawodowych. Jakie są warunki stażu i czas jego trwania? Ile wynosi stypendium stażowe?


  13.02.2024
 • szkolenie BHP

  Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

  Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownika. Ma to na celu chronić zdrowie i życie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Ponadto to jest pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP. Jakie są zasady szkolenia pracowników? Jaki jest obowiązkowy zakres szkolenia?


  31.01.2024
 • kontrola zus z powodu zwolnienia L4

  Kontrola ZUS z powodu zwolnienia l4

  Pracownik któremu wystawiono zwolnienie jest zobowiązany do przebywania w miejscu zadeklarowanym w wystawionym zwolnieniu lekarskim. Jak wygląda kontrola zwolnienia lekarskiego L4? Jakie ma uprawnienia ZUS? Czy zawsze ZUS ma możliwość kontroli? Co jeśli podczas kontroli inspektor ZUS nie zostanie pracownika w domu? Sprawdźmy!


  27.01.2024