Polityka prywatności

Polityka prywatności postanowienia ogólne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu http:// wwww.https://hrlove.pl/ jest spółka 0, , e-mail: kontakt@hrlove.pl , zwana dalej „Administratorem“.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zasady funkcjonowania serwisu

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
 2. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 4. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 5. czas nadejścia zapytania,
 6. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 7. kod odpowiedzi HTTP,
 8. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na serwis www nastąpiło przez odnośnik,
 10. informacje o przeglądarce użytkownika,
 11. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ZAWARTYCH W PLIKACH „COOKIES”

 1. Serwis Administratora używa plików „cookies” (ciasteczka). Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies“ znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu.
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownicy serwisu www pozostają anonimowi do momentu, w którym sami zdecydują o zmianie tego stanu. Informacje zawarte w logach systemowych (takie, jak. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP mogą być wykorzystane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników.
 6. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,
  b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

GOOGLE ADWORDS I ANALYTICS

 1. Niektóre pliki cookies są przez Administratora zbierane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz ułatwia użytkownikom powrót do witryny w ramach autouzupełniania okien wyszukiwania. Dotyczy to w szczególności ciasteczek Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC („Google”).
 2. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Informacje zbierane przez wskazane ciasteczka są przekazywane Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA Privacy Shield a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników https://www.privacyshield.gov/list.
 5. Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords Administrator witryny wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności i oferty strony internetowej oraz własnych usług i nie przekazuje ich do innych podmiotów.
 6. Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych przez Google, znajdują się na stronie internetowej https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Użytkownicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą znajdują się w Klauzuli informacyjnej
 4. Administrator jako właściciel polityki prywatności zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w niniejszym dokumencie.
 5. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od momentu opublikowania zmienionej wersji polityki prywatności w serwisie www.
 6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 roku.