Wypowiedzenie umowy zlecenia

[:pl]

Wypowiedzenie umowy zlecenia to prawo, które przysługuje zarówno dającemu zlecenie, jak i przyjmującemu. Jak rozwiązać taką umowę? Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy zlecenia? W jaki sposób go obliczać oraz kiedy złożyć wypowiedzenie? Co jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu? Jak w praktyce powinno wyglądać i co powinien zawierać taki dokument?

wypowiedzenie umowy zlecenia
[:]

SPIS TREŚCI


Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę zlecenia?

Aby mieć pewność, jak prawidłowo i kiedy można wypowiedzieć umowę cywilnoprawną należy zajrzeć do treści umowy. Bez względu na przyczynę wypowiedzenia (czy są zasadne powody czy nie), strony umowy zlecenia powinny uregulować kwestie finansowe. W przypadku gdy zleceniodawca decyduje się zakończyć umowę, zobowiązuje się do uregulowania części wynagrodzenia zleceniobiorcy, odpowiadającej jego dotychczasowym działaniom. To jednak nie koniec formalności. Jeżeli zleceniobiorca już ponosił pewne wydatki, zakładając realizację powierzonego zadania, wypowiadający umowę zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu tych wydatków, które zostały poniesione w celu należytego wykonania umowy. W ten sposób zapewnia się uczciwe uregulowanie finansowe między stronami, oraz utrzymanie przejrzystości w procesie zakończenia umowy zlecenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy zlecenia? Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy zlecenia?

Gdzie najlepiej szukać informacji o tym, ile wynosi okres wypowiedzenia? Jako, że umowa zlecenie podlega prawu cywilnego (umowa zlecenia regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego) tam należy szukać właściwej odpowiedzi. Kodeks cywilny nie przewiduje dokładnego okresu wypowiedzenia umowy zlecenia. Trzeba w tym celu zajrzeć do samej umowy albo do zasad ogólnych składania wypowiedzeń umów. Zawieranie oraz rozwiązanie umowy cywilnoprawnej cechuje się dużą dobrowolnością i elastycznością. Czy w przypadku tego rodzaju umowy, istnieje ustawowy okres wypowiedzenia umowy zlecenia? Niestety nie. Zgodnie z art. 746 Kodeksu Cywilnego, umowę tę można rozwiązać bez okresu wypowiedzenia oraz w dowolnym momencie zarówno przez zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę.

Jednak zdarzają się sytuacje, że okres wypowiedzenia umowy zlecenia został ściśle sprecyzowany w umowie. Na przykład, że wynosi on 30 dni albo miesiąc. Dodatkowe postanowienia mogą stanowić, że skutek rozwiązania umowy następuje na koniec miesiąca kalendarzowego (co oznacza, że jeśli strona otrzyma wypowiedzenie 15 marca, to umowa i tak rozwiąże się z dniem 31 marca). 

Zobacz też: Jak zwolnić pracownika?

Co jeśli umowa zlecenia nie określa okresu wypowiedzenia?

W takiej sytuacji istnieją 2 opcje:

 • umowa zostanie rozwiązania w trybie natychmiastowym
 • umowa zlecenia rozwiązuje się zgodnie z terminem wskazanym w wypowiedzeniu.

Forma wypowiedzenia umowy

W jakiej formie można i kiedy wypowiedzieć umowę? Rozwiązanie umowy następuje w takiej samej formie, w jakiej umowę zawarto. W praktyce najczęściej spotykamy się z formą pisemną. Niekiedy zdarza się, że umowy zawiera się drogą e-mailową. Wtedy wypowiedzenie również składamy w ten sposób. Jednak dobrą praktyka jest wysłanie wypowiedzenia listem poleconym. Jeśli zdecydujemy się wypowiedzieć umowę drugiej stronę w formie pisemnej, ważne jest by mieć nie tylko pismo dla zleceniodawcy, ale również kopię dla siebie, na której osoba otrzymująca wypowiedzenie złoży swój podpis np. z adnotacją „otrzymałem” i datą.

wypowiedzenie umowy zlecenia 1

Rozwiązanie umowy zlecenia przez zleceniodawcę

Pamiętajmy, że nie tylko zleceniobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia. Ten krok może podjąć także zleceniodawca, który w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę. Warto wiedzieć, że w wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić bez podania przyczyny.

Dokument wygląda tak samo, jak w przypadku gdy robi to zleceniobiorca.


Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Jak napisać rozwiązanie umowy zlecenia? Co powinno być zawarte w wypowiedzeniu? Jeżeli przy zawieraniu umowy strony zastrzegły, że rozwiązanie może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, to te powód rozwiązania umowy zlecenia musi być również uwzględniony w dokumencie. Interesującym aspektem jest brak jednolitej listy ważnych powodów, jednak można się z nimi zapoznać na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących sporów o rozwiązanie umowy zlecenia. Wśród tych powodów można wymienić:

 • brak otrzymania zaliczki,
 • zmiany w sposobie wykonywania powierzonych zadań przez zleceniobiorcę,
 • choroba zleceniobiorcy,
 • utrata zaufania do zleceniodawcy
 • zmiana sytuacji życiowej bądź miejsca zamieszkania osoby przyjmującej zlecenie.

Po rozwiązaniu umowy zlecenia, ta wygasa z dniem zakończenia okresu wypowiedzenia. Jakie są elementy wypowiedzenia umowy zlecenia?

Podstawowe elementy wypowiedzenia:

 • data i miejsce złożenia pisma,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie,
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby drugiej strony,
 • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada,
 • wskazanie powodów, dla których strona wypowiada umowę zlecenia (w przypadku rozwiązywania współpracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody),
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

Te wszystkie elementy wypowiedzenia wystarczą, aby rozwiązać umowę. Pamiętajmy! Jeśli zachowujemy okres wypowiedzenia, nie jest konieczne zastosowania punktu dotyczącego wskazania powodów zakończenia współpracy. Pismo to można sporządzić zarówno w przypadku zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy.


Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia

Konsekwencje wypowiedzenia umowy zlecenia

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego umowę cywilnoprawną może zostać wypowiedziana przez każą stronę, dlatego że w tym przypadku stosunek między stronami opiera się na wzajemnym zaufaniu (wyrok SN z 29 lutego 2001 r., III CKN 304/00).

Warto mieć na uwadze, że za wszelkie straty materialne, jakie wynikają z rozwiązania kontraktu bez uzasadnionej przyczyny odpowiada wykonujący zadanie. Ponadto, zleceniodawca ponosi finansową odpowiedzialność za rozwiązanie umowy, zobowiązując się do pokrycia ewentualnych wydatków związanych z realizacją projektu. Wskazane jest także wypłacenie części wynagrodzenia za dotychczasowe etapy prac. Zarówno wykonujący zadanie, jak i zleceniodawca, który bez ważnego powodu zrywa umowę, jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia? Zakończenie umowy zlecenia powinno nastąpić w sposób zgodny z modelem zawarcia umowy. W większości przypadków umowy zlecenia są formalizowane na piśmie. Ważne jest, aby pamiętać, że druga strona musi mieć możliwość zaznajomienia się z treścią umowy wypowiedzenia. W sytuacji, gdy niemożliwe jest osobiście wręczenie dokumentu, istnieje opcja wysłania go za pomocą kuriera lub poczty. Jednak, zaleca się skorzystanie z przesyłki z potwierdzeniem odbioru, co eliminuje wszelkie wątpliwości co do dotarcia wypowiedzenia do adresata. W ten sposób dbasz o klarowność procesu rozwiązania umowy zlecenia, co może mieć istotne znaczenie z perspektywy obu stron.


Podobne wpisy

 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Czym różni się wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za takie zdarzenie? Sprawdź!


  17.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024
 • praca przy komputerze

  Praca przy komputerze — ile przysługuje przerwy?

  Praca przy komputerze może wydawać się mało obciążającą pracą dla organizmu, ale to przekonanie to duży błąd. Długotrwałe siedzenie przed monitorem może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zadbać o bezpieczną pracę przed komputerem? Czy przysługują dodatkowe przerwy w pracy przy komputerze?


  26.03.2024
 • urlop uzupełniający

  Urlop uzupełniający — czym jest?

  Przywilejem każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy wzrasta on o kilka dni, co nazywa się urlopem uzupełniającym. Kiedy przysługuje urlop uzupełniający? Kiedy wykorzystać urlop uzupełniający? Kto nabywa urlop uzupełniający?


  22.03.2024
 • FOMO

  Czym jest syndrom FOMO?

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem FOMO, czyli lęku przed przegapianiem istotnych wydarzeń czy możliwości zawodowych. W artykule przyjrzymy się temu zjawisku, jego wpływowi na efektywność pracownika oraz sposobom radzenia sobie z nim w miejscu pracy. Jak rozpoznać FOMO? Jak zapobiegać FOMO? Sprawdźmy!


  16.03.2024
 • urlop okolicznościowy

  Urlop okolicznościowy — kiedy przysługuje?

  Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która wymaga wolnego dnia pracy — czy to z powodu ważnego wydarzenia rodzinnego, czy też nieprzewidzianej sytuacji losowej. Kiedy i komu przysługuje urlop okolicznościowy? Czy trzeba składać wniosek o urlop okolicznościowy? Jakie są zasady udzielania urlopu okolicznościowego?


  14.03.2024
 • porzucenie pracy

  Porzucenie pracy. Jakie ma konsekwencje.

  Porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nieuzasadnione porzucenie obowiązków może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. zwolnienie dyscyplinarne. Jakie są skutki porzucenia pracy? Czy grozi za to zwolnienie dyscyplinarne? Co zrobić, zanim porzucisz pracę? Jaka jest kara za opuszczenie miejsca pracy?


  13.03.2024
 • nonkonformizm pracownika

  Nonkonformizm pracownika – co to jest?

  Nonkonformizm pracownika co takiego jest? Nonkonformizm pracownika najczęściej kojarzy się nie tylko z buntowniczym, ale i odmiennym podejściem do życia. Nonkonformiści w społeczeństwie podejmują decyzje zgodne z własnymi przekonaniami.


  29.02.2024
 • start up

  Start up – czym jest i jak działa?

  W Polsce od kilku lat mówi się o firmie typu start up, czyli firmach które powstają w celu znalezienia określonego sposobu prowadzenia biznesu. Mimo różnych definicji startupów, ich głównym celem jest odkrywanie nowych rynków dla swoich produktów i szybkie osiągnięcie sukcesu finansowego. Co to jest startup? Jakie są zalety założenie startupu?


  26.02.2024
 • system ATS

  Co to jest system ATS?

  System ATS, czyli Applicant Tracking System jest programem, który ma usprawnić proces rekrutacji i pozwolić na elektroniczną obsługę aplikacji kandydatów. Systemy ATS umożliwia przeglądanie zgłoszeń osób, które ubiegają się o pracę na konkretnym stanowisku i śledzą źródła spływających kandydatów w bazie centralnej. Czym jest system rekrutacyjny? Jakie funkcje ma ATS?


  23.02.2024