Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

[:pl]

Napisanie wypowiedzenia umowy z pracy może być trudnym i stresującym doświadczeniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Złożone relacje między obiema stronami oraz indywidualne okoliczności wypowiedzenia wymagają specjalnego podejścia i profesjonalizmu. Sprawdź nasz artykuł, a dowiesz się: Jakie są rodzaje wypowiedzenia. Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy.

jak napisać wypowiedzenie
[:]

SPIS TREŚCI:

Wypowiedzenie umowy o pracę — na czym polega?

Wypowiedzenie umowy to dokument, który składa pracodawca lub pracownik w celu zakończenia stosunku pracy. To formalna decyzja jednej ze stron umowy, czyli pracownika lub pracodawcy, o zakończeniu zatrudnienia w określonej firmie lub instytucji. Oznacza to, że strona, która składa wypowiedzenie, wyraża swoją wolę, aby umowa o pracę przestała obowiązywać po upływie określonego terminu.

Przyczyny wypowiedzenia mogą być różne, takie jak np. konieczność zmiany miejsca zamieszkania, podjęcie nowej pracy, niskie wynagrodzenie, trudne relacje z pracodawcą lub w ramach zespołu, problemy zdrowotne lub prywatne. Wypowiedzenie umowy o pracę może też wynikać z przyczyn ze strony pracodawcy, takich jak redukcja zatrudnienia, restrukturyzacja firmy lub brak środków finansowych.

Procedura wypowiedzenia umowy o pracę jest ściśle uregulowana przez przepisy prawa pracy, które określają m.in. wymagany okres wypowiedzenia, formę wypowiedzenia oraz treść dokumentu wypowiedzenia. Każda ze stron umowy musi przestrzegać tych zasad, aby wypowiedzenie było skuteczne i nie budziło nieporozumień lub sporów prawnych.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest zazwyczaj ostatnim etapem procesu zakończenia zatrudnienia, który obejmuje także np. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika lub pracodawcy.

Należy pamiętać, że nie można wypowiedzieć umowy pracownikowi, który jest na urlopie, zwolnieniu lekarskim oraz w momencie kiedy brakuje mu nie więcej niż 4 lata do emerytury.

Wypowiedzenie umowy o prace — rodzaje

Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę reguluje Kodeks Pracy. Jakie są rodzaje rozwiązania umowy?

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron polega na tym, że jedna ze stron proponuje warunki zakończenia pracy, a druga się na nie zgadza. Warunkami rozwiązania umowy są zgody zarówno pracodawcy jak i pracownika. Taki rodzaj rozwiązania jest najkorzystniejszy dla obu stron. Stosunek pracy nie musi kończyć się wtedy w wyznaczonym terminie, tylko tak jak proponuje jedna z osób.


Należy pamiętać, że jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, to musi na nie odpowiedzieć. Brak odpowiedzi oznacza niezgodę. Podobnie jest wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika.

W przypadku tej formy nie jest ważny powód rozwiązania umowy. Każda ze stron stosunku pracy musi posiadać swoją kopię takiego wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Termin rozwiązania umowy na czas określony mija we wcześniej wyznaczonym czasie. Nie trzeba wtedy składać wypowiedzenia. Trzeba pamiętać, że umowa o pracę na czas określony może być ciągła maksymalnie przez 33 miesiące. Łączna ilość takich umów nie może przekraczać 3.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy zachodzi w określonych sytuacjach, które regulowane są przez prawo. Ustanie stosunku pracy następuje podczas: śmierci pracownika lub pracodawcy, 3-miesięcznej nieobecności pracownika tymczasowo aresztowanego, niezgłoszenie się przez pracownika do pracy po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej.

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia uprawniony jest do tego zarówno pracodawca, jak i pracownik. To również bardzo korzystne rozwiązanie dla obu stron. Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia polega na tym, że pracownik ma czas na poszukiwanie pracy.

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jest to najmniej przyjemny sposób wypowiedzenia pracownikowi umowy. Skutkuje natychmiastowym zwolnieniem pracownika. Polega na złożeniu przez jedną stronę oświadczenia, które zaznacza, że dana umowa przestaje obowiązywać. Zazwyczaj dochodzi do niego na skutek naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracodawca może złożyć taki rodzaj wypowiedzenia tylko w określonych przypadkach, regulowanych przez Kodeks pracy.

Art. 52. § 1. k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • jeśli pracownik popełnił przestępstwo w czasie trwania umowy o pracę, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W przypadku gdy mamy do czynienia z bezpodstawnym zwolnieniem dyscyplinarnym, nieuniknione jest złożenie odwołania do sądu pracy, w terminie do 21 dni od otrzymania wypowiedzenia.

jak napisać wypowiedzenie

Czytaj też: Jak napisać list motywacyjny?

Umowa o pracę na okres próbny — jak złożyć wypowiedzenie?

Pracodawca zatrudnia pracownika na okres próbny za pomocą umowy o pracę, która ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika oraz dopasowanie go do wymagań stanowiska. W trakcie okresu próbnego zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo rozwiązać daną umowę bez podania przyczyny.

Zazwyczaj okres próbny wynosi od jednego do trzech miesięcy, ale czas ten może się różnić w zależności od branży czy stanowiska, na której dana osoba pracuje.

W umowie o pracę na okres próbny powinny być zawarte informacje dotyczące:

 • okresu zatrudnienia,
 • warunków wynagrodzenia,
 • wymiaru czasu pracy,
 • zakresu obowiązków,
 • terminu rozpoczęcia pracy,
 • długości okresu wypowiedzenia,
 • informacji o tym, że umowa zostanie rozwiązana w przypadku niezdania okresu próbnego.

Warto pamiętać, że w trakcie okresu próbnego pracownik ma takie same prawa i obowiązki, jak w przypadku stałego zatrudnienia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu próbnego, pracownikowi nie przysługuje zwykle odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas próbny, należy postępować zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującym w Twoim kraju prawem pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę — jak liczyć?

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od rodzaju zawartej umowy. Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Jeśli umowa została zawarta na okres próbny, to okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni przy zatrudnieniu do 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeśli pracownik był zatrudniony więcej niż pół roku, ale mniej niż 3 lata
 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony na 3 miesiące

W przypadku umowy, która została zawarta na czas nieokreślony, to okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie — w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • miesiąc — w przypadku zatrudnienia na co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące — w przypadku zatrudnienia na co najmniej 3 lata

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy?

Tymczasem następstwem złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę jest okres wypowiedzenia. Okres rozwiązania umowy liczony jest w miesiącach, tygodniach i dniach:

 • Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Wypowiedzenie liczone jest w 1 dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

 • Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Rozwiązanie umowy liczone jest od 1 niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia.

 • Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Wypowiedzenie liczone jest od 1 dnia następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia.

Kiedy i w jakiej formie złożyć wypowiedzenie o pracę?

Pracownik powinien podjąć ważną decyzję o złożeniu wypowiedzenia o pracy, która wymaga dokładnego przemyślenia. Ostateczna data złożenia wypowiedzenia zależy od indywidualnych okoliczności i zależna jest od kilku czynników, takich jak:

 1. Okres wypowiedzenia — najpierw należy sprawdzić, jaki jest okres wypowiedzenia określony w umowie o pracę lub przepisach prawa, aby upewnić się, że złożysz wypowiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy, ale może się różnić w zależności od kraju, branży czy rodzaju umowy o pracę.
 2. Ważność umowy — należy wypowiedzenie złozyć w momencie, gdy umowa o pracę nadal jest ważna. Nie można złożyć wypowiedzenia z mocą wsteczną.
 3. Nowe zatrudnienie — warto złożyć wypowiedzenie w momencie, gdy już masz pewność co do nowego zatrudnienia. Nie warto ryzykować i złożyć wypowiedzenie, jeśli nie masz jeszcze innej pracy.
 4. Kwestie formalne — należy pamiętać o tym, że wypowiedzenie musi być złożone na piśmie i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wypowiedzenie powinno być przesłane pracodawcy w formie listu poleconego lub dostarczone osobiście z potwierdzeniem odbioru.

Wypowiedzenie powinno być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem i warto pamiętać, że czas trwania okresu wypowiedzenia może być różny w zależności od kraju czy umowy o pracę. Najlepiej przestrzegać wymogów określonych w umowie o pracę lub zasięgnąć porady prawnika, lub doradcy zawodowego, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Zazwyczaj pisemne wypowiedzenie umowy odbywa się osobiście lub pocztą. Czy zatem jest możliwe wysłanie wypowiedzenia drogą mailową? Kodeks pracy takiej formy nie dopuszcza, ponieważ pracodawca musi dostać oryginał, a skan czy faks uznawane są za kopię. Podpisanie takiego dokumentu możliwe jest jedynie za pomocą elektronicznego podpisu, który generuje certyfikat.

Czytaj też: Staż pracy — czym jest, jak go obliczyć?

jak napisać wypowiedzenie

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Chcesz odejść z pracy, ale nie wiesz, jak złożyć wypowiedzenie? Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką podpisałeś ze swoim pracodawcą oraz od powodu zakończenia pracy. Aby prawidłowo złożyć wypowiedzenie, muszą być w nim wszystkie najważniejsze informacje. Co powinno zawierać rozwiązanie umowy?

 • Data i miejscowość
 • Dane pracownika (imię, nazwisko, adres)
 • Dane pracodawcy
 • Adres firmy
 • Nazwa listu
 • Dane umowy o pracę
 • Powód odejścia z pracy (opcjonalnie)
 • Podpis pracownika
 • Podpis pracodawcy

Pamiętaj, że wypowiedzenie umowy to dokument formalny, który ma skutki prawne.

Wzór wypowiedzenia umowy

Ogólny wzór wypowiedzenia umowy:

Wzór jak napisać wypowiedzenie

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:

Pracownik ma możliwość złożenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w kilku sytuacjach:

 • gdy lekarz wyda orzeczenie stwierdzające szkodliwy wpływ na pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie zmieni stanowiska pracy
 • gdy pracodawca dopuści się ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków wobec pracownika

W przypadku sytuacji, w której pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika, przysługuje mu odszkodowanie w wysokośsci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownik może złożyć po miesiącu. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy w tym przypadku jest bardzo ważne.

Jest to dokument, który powinien być spisany na piśmie, jest jednostronny i nie wymaga akceptacji drugiej strony.

Podsumowanie
Wypowiedzenie umowy o pracę przysługuje każdej osobie, która zawarła umowę o pracę. W sytuacji wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, pracownik musi mieć czas na poszukiwanie pracy. Podobnie jest jeśli pracownik złożył wypowiedzenie – pracodawca również musi mieć czas na znalezienie zastępstwa. Podczas pisania rozwiązania umowy ważny jest podpis strony wypowiadającej umowę, dzięki czemu dokument jest ważny. Wypowiedzenie umowy stanowi zakończenie świadczenia pracy, w określonym terminie lub ze skutkiem natychmiastowym.


Podobne wpisy

 • urlop od siły wyższej

  Urlop od siły wyższej — kiedy przysługuje?

  Urlop od siły wyższej to prawo pracownika do zwolnienia z pracy w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Czym dokładnie jest?


  25.06.2024
 • urlop na poszukiwanie pracy

  Urlop na poszukiwanie pracy — ile dni przysługuje?

  Utrata pracy może być bardzo stresująca, dlatego też Kodeks pracy przewidział urlop na poszukiwanie pracy. Ile dni przysługuje?


  23.05.2024
 • badanie satysfakcji pracowników

  Badanie satysfakcji pracowników — czy warto?

  Każdy pracodawca powinien zwracać uwagę na zadowolenie z pracy swoich pracowników. Służy do tego badanie satysfakcji pracowników. Czy warto je wykonywać?


  10.05.2024
 • urlop na żądanie

  Urlop na żądanie — ile dni przysługuje?

  Urlop na żądanie to urlop, który można wziąć w kryzysowych sytuacjach. Jakie są zasady udzielania urlopu? Ile dni przysługuje?


  25.04.2024
 • CV dla specjalisty HR

  CV dla specjalisty HR — wzór i praktyczne wskazówki

  Szukasz sposobu, jak stworzyć skuteczne CV dla specjalisty HR? Sprawdź nasze praktyczne wskazówki i zdobądź wymarzoną pracę!


  24.04.2024
 • rodzaje umów o pracę w polsce

  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Obecnie pracodawca może ze swoim pracownikiem zawierać umowę o pracę w różnej formie. Dzięki temu obie strony umowy mogą między sobą określić i dopasować warunki pracy. Jakie są rodzaje umów o pracę? Jakie są pozostałe formy zatrudnienia? Jak wygląda wypowiedzenie umowy? SPIS TREŚCI Podstawowa forma zatrudnienia Czym jest forma zatrudnienia? Otóż forma zatrudnienia to nic […]


  20.04.2024
 • audyt personalny

  Audyt personalny — dlaczego warto go przeprowadzić?

  Pomocnym narzędziem w analizie i ocenie każdego przedsiębiorstwa jest audyt personalny. Na czym dokładnie polega i dlaczego jest ważny?


  17.04.2024
 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

  Czym różni się wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za takie zdarzenie? Sprawdź!


  17.04.2024
 • kreatywność w pracy

  Kreatywność w pracy — jak ją rozwijać?

  Kreatywność w pracy to kluczowy czynnik wpływający na innowacyjność i efektywność działania firmy. Jak zwiększyć kreatywność?


  16.04.2024
 • umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy, który pozwala na znalezienie zastępstwa pracownika. Co trzeba wiedzieć?


  11.04.2024